DO KOGO KIERUJEMY OFERTĘ?

JAKI JEST ZAKRES NASZEJ DZIAŁALNOŚCI?

PRZYKŁADOWE ZREALIZOWANE PROJEKTY

DO POBRANIA

KONTAKT

FORMULARZ KONTAKTOWY

Do podmiotów gospodarczych:

 • których projekty są na etapie przedinwestycyjnym (dysponują biznes planem i ew. pozwoleniem na budowę lub znajdują się na zaawansowanym etapie przygotowania do budowy),

 • które potrzebują środków do rozszerzenia i rozwoju prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (szczególnie w zakresie innowacji produktowych i procesowych, nowych projektów pod aukcje OZE, efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej).

Do jednostek samorządu terytorialnego, które są zainteresowane zrealizowaniem projektów proekologicznych.

 

 

Jedną z kluczowych dziedzin działalności BOŚ Eko Profit, jest wszechstronne rozwijanie i wspieranie projektów inwestycyjnych naszych Klientów, które obejmuje doradztwo biznesowe i techniczne oraz wsparcie w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów inwestycyjnych, we wszystkich dziedzinach ochrony środowiska, z krajowych i zagranicznych źródeł finansowych.

 

Aranżacja finansowania

BOŚ Eko Profit S.A.zajmuje się organizowaniem pełnego finansowania projektów inwestycyjnych:

 • organizuje montaż finansowy projektów proekologicznych z wykorzystaniem środków BOŚ Banku i funduszy NFOŚiGW/WFOŚiGW,

 • angażuje kapitały własne w perspektywiczne projekty,

 

Doradztwo biznesowe

 

Spółka BOŚ Eko Profit S.A.

 

 • wspiera inwestorów w niezbędnym uzupełnieniu kompetencji kadry zarządzającej, pomagamy uporządkować stronę dokumentacyjną projektu, sporządzamy biznesplan, projekcję finansową, studium wykonalności inwestycji,

 • świadczy kompleksowe usługi okołoprojektowe (np. sporządzanie wniosków o udzielenie finansowania NFOŚiGW, usługi doradztwa i due diligence techniczno-ekonomicznego, pozyskiwanie białych certyfikatów),

 • zarządza procesem oraz doradztwem – od momentu złożenia wniosku kredytowego, aż po podpisanie umowy kredytowej.

 

Doradztwo techniczne

 • świadczymy usługi monitoringu technicznego i finansowego realizacji inwestycji
 • posiadamy kompetencje do technicznej analizy zasadności realizacji inwestycji

Naszą zasadą jest indywidualne podejście do każdego inwestora. W związku z tym elementem naszej przewagi konkurencyjnej jest maksymalna elastyczność oferty; jeżeli dostrzegamy szansę na powodzenie projektu – na pewno znajdziemy formułę, w jakiej można go zrealizować. Realizując zasadę jednego okienka – jesteśmy w stanie zapewnić Klientowi każdy wymagany element procesu inwestycyjnego.

Koncentrujemy się głównie na inwestycjach w czyste technologie m.in. w odnawialne źródła energii, projekty dotyczące efektywności energetycznej

Traktując ekologię jako jeden z kluczowych wyznaczników naszej działalności, jednocześnie pozostajemy otwarci na projekty z innych obszarów biznesu.

 


Przykładowe realizacje

1/ FARMA WIATROWA 5,95 MW (7x850 kW).

Całkowita wartość inwestycji ok. 32 mln złotych netto.

BOŚ Eko Profit udzielił pożyczki podporządkowanej, pośredniczył w pozyskaniu finansowania dłużnego z Banku Ochrony Środowiska, a także doradzał w zakresie inżynierii finansowej, struktury zabezpieczeń oraz przy połączeniu dotacji z finansowaniem dłużnym. Inwestycja z dotacją sfinansowana przy niskim udziale własnym.

2/ FABRYKA PELLETU ZE ZRĘBEK DRZEWNYCH.

Całkowita wartość inwestycji 77 mln złotych netto.

BOŚ Eko Profit udzielił pożyczki podporządkowanej, pośredniczył w pozyskaniu finansowania dłużnego z Banku Ochrony Środowiska, jak również doradzał w procesie przygotowania i realizacji inwestycji (zakres, jak przy projektach wiatrowych, ponadto strukturyzacja skomplikowanego systemu zabezpieczeń transakcji oraz współdziałanie z project monitorem inwestycji).


3/ FARMA FOTOWOLTAICZNA (1MW).

Całkowita wartość inwestycji 3,2 mln złotych.

BOŚ Eko Profit pośredniczył w pozyskaniu finansowania projektu w ramach testowanego inwestowania po aukcyjnego projektów OZE w BOŚ S.A3/PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH.

Całkowita wartość inwestycji 67,2 mln złotych.


BOŚ Bank uczestniczył w projekcie aranżacji finansowania NFOŚiGW w kwocie 62,7 mln zł oraz weryfikacja koncepcji technologicznej projektu budowy źródła wysokosprawnej kogeneracji.

 


Materiały do pobrania

 1. FOLDER BOŚ EKO PROFIT
 2. OPIS ZESPOŁU ELEKTROWNI WIATROWYCH

BOŚ EKO PROFIT Spółka Akcyjna,
ul. Żelazna nr 32, 00-832 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000336182
NIP: 525-246-29-03

REGON: 141989830
Kapitał zakładowy: 12.127.800 zł

tel.: (0-22) 850 85 64

projekty@bosbank.pl


FORMULARZ KONTAKTOWY:

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Eko Profit S.A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie.