O NAS

Zarząd

Urzeczywistniamy wizje naszych klientów i finansujemy ich wymagające projekty i inwestycje.

Rada nadzorcza

Komunikaty

Informacje Spółki

Do pobrania

Do pobrania

 

BOŚ Eko Profit S.A. świadczy kompleksowe usługi dla przedsiębiorców w czterech kluczowych obszarach:

  • leasing,

  • doradztwo OZE

  • organizowanie finansowania dłużnego (w tym projekty inwestycyjne w oparciu o ofertę NFOŚiGW i BOŚ Banku),

  • doradztwo finansowe, M&A, biznesowe i doradztwo techniczne.

Oferta BOŚ Eko Profit skierowana jest w szczególności do tych, którzy rozwijają swoje projekty inwestycyjne. Oferujemy leasing, całościowy montaż finansowy i doradztwo w całym procesie realizacji inwestycji, łącznie z różnymi opcjami wyjścia z inwestycji. Udało nam się w praktyce zrealizować ideę jednego okienka, w którym obsługiwany jest nasz Klient.

Jesteśmy członkiem Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. Właścicielem 100% akcji spółki jest BOŚ S.A.

 


ZARZĄD

PREZES ZARZĄDU BOŚ EKO PROFIT S.A.

RADOSŁAW PIENIEK

WICEPREZES ZARZĄDU BOŚ EKO PROFIT S.A.

PAWEŁ OKOŃSKI


RADA NADZORCZA

Paweł Anyszewski

Mariusz Grab

Eryk Pyra


Komunikat o połączeniu spółek.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.11.2018 r. nastąpiło połączenie spółek:

1. BOŚ Capital sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000594166, NIP: 527-269-63-66, REGON: 146768587, kapitał zakładowy 1 627 800,00 zł

2. BOŚ Eko Profit S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336182, NIP 5252462903, REGON: 141989830, kapitał zakładowy 12 127 800 zł

Połączenie nastąpiło przez przejecie dokonane w trybie art.492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze przeniesienia całego majątku spółki przejmowanej BOŚ Capital sp. z o.o. na spółkę przejmującą BOŚ Eko Profit S.A.

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych z dniem połączenia spółka przejmująca BOŚ Eko Profit S.A. wstąpiła z mocy prawa we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej BOŚ Capital sp. z o.o., w szczególności zobowiązania spółki istniejące na dzień połączenia i wynikające z zawartych umów. Wobec powyższego nie ma konieczności wprowadzania zmian do umów, których stronami jest BOŚ Capital sp. z o.o.

 


Materiały do pobrania

1. OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI BOŚ EKO PROFIT S.A.

2. POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA Z DNIA 20 LIPCA 2018 R.

3. OPIS ZESPOŁU ELEKTROWNI WIATROWYCH

4. FOLDER BOŚ EKO PROFIT