O NAS

Zarząd

Urzeczywistniamy wizje naszych klientów i finansujemy ich wymagające projekty i inwestycje.

Rada nadzorcza

Komunikaty

Informacje Spółki

Do pobrania

Do pobrania

 

BOŚ Eko Profit S.A. świadczy kompleksowe usługi dla przedsiębiorców w czterech kluczowych obszarach:

  • leasing,

  • doradztwo OZE

  • organizowanie finansowania dłużnego (w tym projekty inwestycyjne w oparciu o ofertę NFOŚiGW i BOŚ Banku),

  • doradztwo finansowe, M&A, biznesowe i doradztwo techniczne.

Oferta BOŚ Eko Profit skierowana jest w szczególności do tych, którzy rozwijają swoje projekty inwestycyjne. Oferujemy leasing, całościowy montaż finansowy i doradztwo w całym procesie realizacji inwestycji, łącznie z różnymi opcjami wyjścia z inwestycji. Udało nam się w praktyce zrealizować ideę jednego okienka, w którym obsługiwany jest nasz Klient.

Jesteśmy członkiem Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. Właścicielem 100% akcji spółki jest BOŚ S.A.

 


ZARZĄD

PREZES ZARZĄDU BOŚ EKO PROFIT S.A.

RADOSŁAW PIENIEK

WICEPREZES ZARZĄDU BOŚ EKO PROFIT S.A.

PAWEŁ OKOŃSKI


RADA NADZORCZA

Paweł Anyszewski

Mariusz Grab

Eryk Pyra


Uchwała nr 2 Rady Nadzorczej BOŚ Eko Profit S.A. z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego celem wybrania Członków Zarządu BOŚ Eko Profit S.A

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 11 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na Członków Zarządu Spółki. 

§ 2

 1. Członkiem Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1)  posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

 2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

 3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych w instytucjach finansowych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

 4)  spełnia inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych,
a w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe i nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego  w spółkach handlowych.

 2. Członkiem Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1)  pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

 2)  wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

 3)  jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

 4)  pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A.,

 5)  jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

 § 3

Rada Nadzorcza Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do umieszczenia ogłoszenia – w dniu  3 czerwca 2019 r., na stronie internetowej Spółki w zakładce „Komunikaty” – o postępowaniu kwalifikacyjnym na Członków Zarządu Spółki, zgodnie z załącznikiem do przedmiotowej Uchwały.

 § 4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Załącznik . Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na Członków Zarządu spółki Boś Eko Pofit S.A.


Materiały do pobrania

1. OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI BOŚ EKO PROFIT S.A.

2. POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA Z DNIA 20 LIPCA 2018 R.

3. OPIS ZESPOŁU ELEKTROWNI WIATROWYCH

4. FOLDER BOŚ EKO PROFIT