DO KOGO KIERUJEMY OFERTĘ?

JAKI JEST ZAKRES NASZEJ DZIAŁALNOŚCI?

PRZYKŁADOWE ZREALIZOWANE PROJEKTY

DO POBRANIA

KONTAKT

FORMULARZ KONTAKTOWY

Do podmiotów gospodarczych:

 • których projekty są na etapie przedinwestycyjnym (dysponują biznes planem i ew. pozwoleniem na budowę lub znajdują się na zaawansowanym etapie przygotowania do budowy),

 • które potrzebują środków do rozszerzenia i rozwoju prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (szczególnie w zakresie innowacji produktowych i procesowych, nowych projektów pod aukcje OZE, efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej).

Do jednostek samorządu terytorialnego, które są zainteresowane zrealizowaniem projektów proekologicznych.

 

 

Jedną z kluczowych dziedzin działalności BBOŚ Leasing - EKO Profit S. A., jest wszechstronne rozwijanie i wspieranie projektów inwestycyjnych naszych Klientów, które obejmuje doradztwo biznesowe i techniczne oraz wsparcie w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów inwestycyjnych, we wszystkich dziedzinach ochrony środowiska, z krajowych i zagranicznych źródeł finansowych.

 

Aranżacja finansowania

BOŚ Leasing - EKO Profit S. A. zajmuje się organizowaniem pełnego finansowania projektów inwestycyjnych:

 • organizuje montaż finansowy projektów proekologicznych z wykorzystaniem środków BOŚ Banku i funduszy NFOŚiGW/WFOŚiGW,

 • angażuje kapitały własne w perspektywiczne projekty,

 

Doradztwo biznesowe

 

Spółka BOŚ Leasing - EKO Profit S. A.

 

 • wspiera inwestorów w niezbędnym uzupełnieniu kompetencji kadry zarządzającej, pomagamy uporządkować stronę dokumentacyjną projektu, sporządzamy biznesplan, projekcję finansową, studium wykonalności inwestycji,

 • świadczy kompleksowe usługi okołoprojektowe (np. sporządzanie wniosków o udzielenie finansowania NFOŚiGW, usługi doradztwa i due diligence techniczno-ekonomicznego, pozyskiwanie białych certyfikatów),

 • zarządza procesem oraz doradztwem – od momentu złożenia wniosku kredytowego, aż po podpisanie umowy kredytowej.

 

Doradztwo techniczne

 • świadczymy usługi monitoringu technicznego i finansowego realizacji inwestycji
 • posiadamy kompetencje do technicznej analizy zasadności realizacji inwestycji

Naszą zasadą jest indywidualne podejście do każdego inwestora. W związku z tym elementem naszej przewagi konkurencyjnej jest maksymalna elastyczność oferty; jeżeli dostrzegamy szansę na powodzenie projektu – na pewno znajdziemy formułę, w jakiej można go zrealizować. Realizując zasadę jednego okienka – jesteśmy w stanie zapewnić Klientowi każdy wymagany element procesu inwestycyjnego.

Koncentrujemy się głównie na inwestycjach w czyste technologie m.in. w odnawialne źródła energii, projekty dotyczące efektywności energetycznej

Traktując ekologię jako jeden z kluczowych wyznaczników naszej działalności, jednocześnie pozostajemy otwarci na projekty z innych obszarów biznesu.

 


Przykładowe realizacje

1/ FARMA WIATROWA 5,95 MW (7x850 kW).

Całkowita wartość inwestycji ok. 32 mln złotych netto.

BOŚ Leasing - EKO Profit S. A. udzielił pożyczki podporządkowanej, pośredniczył w pozyskaniu finansowania dłużnego z Banku Ochrony Środowiska, a także doradzał w zakresie inżynierii finansowej, struktury zabezpieczeń oraz przy połączeniu dotacji z finansowaniem dłużnym. Inwestycja z dotacją sfinansowana przy niskim udziale własnym.

2/ FABRYKA PELLETU ZE ZRĘBEK DRZEWNYCH.

Całkowita wartość inwestycji 77 mln złotych netto.

BOŚ Leasing - EKO Profit S. A. udzielił pożyczki podporządkowanej, pośredniczył w pozyskaniu finansowania dłużnego z Banku Ochrony Środowiska, jak również doradzał w procesie przygotowania i realizacji inwestycji (zakres, jak przy projektach wiatrowych, ponadto strukturyzacja skomplikowanego systemu zabezpieczeń transakcji oraz współdziałanie z project monitorem inwestycji).


3/ FARMA FOTOWOLTAICZNA (1MW).

Całkowita wartość inwestycji 3,2 mln złotych.

BOŚ Leasing - EKO Profit S. A. pośredniczył w pozyskaniu finansowania projektu w ramach testowanego inwestowania po aukcyjnego projektów OZE w BOŚ S.A3/PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH.

Całkowita wartość inwestycji 67,2 mln złotych.


BOŚ Bank uczestniczył w projekcie aranżacji finansowania NFOŚiGW w kwocie 62,7 mln zł oraz weryfikacja koncepcji technologicznej projektu budowy źródła wysokosprawnej kogeneracji.

 


Materiały do pobrania

 1. FOLDER BOŚ Leasing - EKO Profit S. A.
 2. OPIS ZESPOŁU ELEKTROWNI WIATROWYCH

BOŚ Leasing - EKO Profit Spółka Akcyjna,
ul. Żelazna nr 32, 00-832 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000336182
NIP: 525-246-29-03

REGON: 141989830
Kapitał zakładowy: 37.127.800 zł

tel.: (0-22) 850 85 64

projekty@bosbank.pl


FORMULARZ KONTAKTOWY:

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie.